Wafu
Poli
Mwali
Tolai Tambu
Wafu
Tolai shell rings
Mwali Milne Bay
Mokakina/Kina
Bailer
Fafona
Green Snail
Fafona
Trochus
Huge Yua

Pacific Artefacts

Oceanic Art & Chinese Minorities

Talipun
Dog Teeth currency
Yua
Talipun
Dog Teeth
Bailer shell
Greensnail spoons
Mokakina
Poli

Currency - Please call for pictures of pieces in stock